راه اندازی شرکت در یکی از مناطق آزاد در امارات متحده عربی این مزیت را دارد که شرکت 100% در اختیار شما باقی می ماند. اسپانسر محلی در این مورد ضروری نیست.

همه مزایا در یک نگاه:

·         100% مالکیت

·         بدون مالیات

·         بدون حسابداری (به استثناء)

·         فعالیت های واردات / صادرات

·         ویزا به مدت 3 سال (شامل خانواده و کارکنان سرمایه گذاران)

·         بدون قوانین کار در سرزمین اصلی – اشتغال بسیار آسان تر

·         ترخیص سریع اسناد

    اشکال مختلف حقوقی:

·         1 مالک،

·         2-5 مالک

·         شعبه شرکت خارجی

عیب کوچک Freezone این است که شما رسماً مجاز به انجام تجارت در داخل امارات متحده عربی نیستید، مگر با سایر شرکت های منطقه آزاد. به عبارت دیگر، اگر تجارت را عمدتاً در امارات متحده عربی ایجاد می کنید، باید مجوز اصلی LLC را انتخاب کنید یا یک نماینده محلی در امارات تعیین کنید.

مناطق ازاد در امارات در شهر های زیر قرار دارند: