شهروندی از طریق سرمایه گذاری چیست؟


برنامه های شهروندی از طریق سرمایه گذاری به افراد و اعضای خانواده مربوطه فرصت منحصر به فردی را برای دریافت شهروندی و پاسپورت دوم با سرمایه گذاری در یک کشور شرکت کننده ارائه می دهد. نوع سرمایه گذاری های مالی از خرید ملک یا خرید اوراق قزضه دولتی گرفته تا سرمایه گذاری در تجارت و سهام را شامل می شود.

لیست زیر جزئیات موفق ترین برنامه های شهروندی ارائه شده توسط الکا مهاجرت است.


کشورهایی که ما میتوانیم برای شما شهروندی و پاسپورت شان را از طریق سرمایه گذاری بگیریم عبارتند از:

انتیگوا و بربودا

سنت لوشیا